CS-Foundation Past Result

TOP FIVE SCORER OF CS(Foundation) JUNE-2018

S.NO

STUDENT’S NAME

MARKS

1.

Tanvi Gupta

284

2.

Trapti Sharma

272

3.

Niharika Varshney

264

4.

Shiva Sharma

244

5.

Parkhi Jain

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP FIVE SCORER OF CS(Foundation) DEC-2017

S.NO

STUDENT’S NAME

MARKS

1.

Riya Jain

322

2.

Keshav Sharma

268

3.

Sarth Agrawal 

258

4.

Deepak Sharma

256

5.

Abhishek Kumar

254

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP FIVE SCORER OF CS(Foundation) JUNE-2017

S.NO

STUDENT’S NAME

MARKS

1.

Nitanshi Varshney

334

2.

Mayank Varshney

324

3.

Saksham Pratap 

294

4.

Krati Bhardwaj

290

5.

Ayushi Batra

276

 

 

 

 

 

 

 

TOP FIVE SCORER OF CS(Foundation) DEC-2016

S.NO

STUDENT’S NAME

MARKS

1.

Sanchi Agrawal

296

2.

Somya Chaturvedi

288

3.

Mimansha Sharma

260

4.

Naman Rawat

232

5.

Somya Sharma

230

 

 

 

 

 

 

 

TOP FIVE SCORER OF CS(Foundation) JUNE-2016

S.NO

STUDENT’S NAME

MARKS

1.

Mani Agrawal

284

2.

Akanksha Gaur

268

3.

-

-

4.

-

-

5.

-

-

 

 

 

 

 

 

 

TOP FIVE SCORER OF CS(Foundation) DEC-2015

S.NO

STUDENT’S NAME

MARKS

1.

No Students was Appeared 

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 

TOP FIVE SCORER OF CS(Foundation) JUNE-2015

S.NO

STUDENT’S NAME

MARKS

1.

Keshav Sharma

200

2.

Parul Varshney

226

3.

Charu Gupta

208

4.

Shubham Pathak

216

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP FIVE SCORER OF CS(Foundation) DEC-2014

S.NO

STUDENT’S NAME

MARKS

1.

Shairy Bansal

298

2.

Gaurav Bansal

296

3.

Anjali Singh

286

4.

Shivangee Maheshwari

220

5.

-

-

 

 

 

 

 

  

 

 

TOP FIVE SCORER OF CS(Foundation) JUNE-2014

S.NO

STUDENT’S NAME

MARKS

1.

Ankur Jain

272

2.

Kavya Garg

268

3.

Siddharth Agrawal

250

4.

Deepali Varshney

236

5.

 Prachi Khurana

 224

 

 

 

 

 

 

 

TOP FIVE SCORER OF CS(Foundation) DEC-2013

S.NO

STUDENT’S NAME 

MARKS

1.

No Students was Appeared

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 TOP FIVE SCORER OF CS(Foundation) JUNE-2013

S.NO

STUDENT’S NAME

MARKS

1.

Kanika Gangal

252

2.

Supriya Sissodia

224

3.

Beauty Singh

222

4.

Anshu Kulshreshtha

220

5.

Kanika Maheshwari

208

 

 

 

 

 

 

 

 TOP FIVE SCORER OF CS(Foundation) DEC-2012

S.NO

STUDENT’S NAME

MARKS

1.

Gargi Maheshwari

255

2.

Karan Verma

253

3.

Mordhwaj Singh

249

4.

Rashi Grover

238

5.

Priyanka Raghav

236

 

 

 

 

 

 

 

TOP FIVE SCORER OF CS(Foundation) June-2012

S.NO

STUDENT’S NAME

MARKS

1.

Shilpa Singh

266

2.

Himanshu Agrawal

263

3.

Neetika Agrawal

224

4.

Vandana Varshney

211

5.

Aysha Singh

205

 

 

 

 

 

 

 

TOP FIVE SCORER OF CS(Foundation) DEC-2011

S.NO

STUDENT’S NAME

MARKS

1.

Damini Varshney

255

2.

Shubham Sharma

254

3.

Neha Arif

234

4.

Swikrati Gupta

233

5.

Pragati Garg

232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

S.NO

STUDENT’S NAME

MARKS

1.

Ankur Jain

272

2.

Kavya Garg

268

3.

Siddharth Agrawal

250

4.

Deepali Varshney

236

5.

Prachi Khurana

224